ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER

Είστε έτοιμοι για την ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησής σας με επιδότηση 90%;

Νέα καταληκτική ημερομηνία: 25/11/2022
0 %
επιδότηση
< 0
εργαζόμενοι
0
εκ. ευρώ προϋπολογισμός

Σκοπός & αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Πρόγραμμα I

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
  2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
  3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
  4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία).

Όπου μ οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (*) της επιχείρησης.

(*) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ: Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

Υποκατηγορίες:
1.Α: 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ
1.Β: 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
Κατηγορία: 1

10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ

Υποκατηγορίες:
2.Α: 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ
2.Β: 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ
Κατηγορία: 2

25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

Υποκατηγορίες:
3.Α: 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ
3.Β: 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
Κατηγορία: 3

40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Υποκατηγορίες:
4.Α: 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ
4.Β: 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ
Κατηγορία: 4

Πρόγραμμα I

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης- και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων.

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

  1. την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
  2. το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης.

Τι βήματα πρέπει να ακολουθήσετε

Θα σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα

02

Βαθμολόγηση Αίτησης

03

Έκδοση Voucher στο μέγιστο ύψος της κατηγορίας στην οποία ανήκει

04

Επιλογή Ψηφιακών Εργαλείων (ERP/WMS/Mobile/
e-commerce/e-invoicing)

05

Επικοινωνία και αποστολή παραγγελίας στην Entersoft για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν

06

Εξαργύρωση Voucher & υλοποίηση έργου

Ενημερωθείτε άμεσα από έναν εκπρόσωπό μας για το πώς θα αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία!