Πόσο “κλειδωμένο” είναι ένα παραστατικό; Και, για ποιους;

Δυνατότητα μεταβολής στοιχείων που δεν αφορούν επίσημα βιβλία

Τα “επίσημα“ στοιχεία των εγγραφών διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα πληροφοριακά, εμπορικά ή επιχειρηματικού ενδιαφέροντος πεδία και, πολλές φορές, έχουν διαφορετικό χρόνο ελέγχου, χρήσης & αξιοποίησης.

  1. Για παράδειγμα, σε ένα λογιστικοποιημένο πριν μήνες παραστατικό, εμφανίζεται η ανάγκη μεταβολής του “πωλητή” ή του “κέντρου κόστους” ή του “τομέα εσόδου” κ.ο.κ.

Μέσω των προφίλ δικαιωμάτων πρόσβασης, μπορεί κανείς όχι μόνο να επιτρέψει τέτοιου είδους αλλαγές, αλλά και -αντιστρόφως- να προσθέσει νέες απαγορεύσεις (πέραν αυτών που το σύστημα προβλέπει), με βάση εσωτερικούς κανόνες οργάνωσης της επιχείρησης.

Ενα ακόμη benefit του ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ συστήματος (legacy-operations)

ERP | Financials

Διαθέσιμο από έκδοση: 2

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module