Πώς παρακολουθώ το Μέσο Χρόνο Αποπληρωμής Πελατών (ΜΧΑ);

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελάτη

Στο μενού “Πωλήσεις/Πιστωτικός έλεγχος”, οι καταστάσεις Δείκτες Αποπληρωμής και Αξιολόγηση πιστωτικής συμπεριφοράς, καθώς και το dashboard Συλλογή απαιτήσεων του μενού “Εικόνα Επιχείρησης/Χρηματοοικονομικός έλεγχος” απεικονίζουν το Μέσο Χρόνο Αποπληρωμής των Πελατών, το Μέσο Χρόνο καθυστέρησης και άλλα στοιχεία που βοηθούν στον έλεγχο της τήρησης των συμφωνηθέντων από πλευράς των πελατών, αλλά και στην αξιολόγησή τους. Για παράδειγμα ταξινομώντας με βάση τις Μέρες Αποπληρωμής ή Καθυστέρησης, προκύπτουν με μια ματιά οι πιο συνεπείς ως προς τις πληρωμές πελάτες.

ERP | Financials

Διαθέσιμο από έκδοση: 3.Χ

Προϋποθέσεις ορθής χρήσης:

  • Να έχουν οριστεί σωστά τρόποι πληρωμής στους πελάτες (που τροφοδοτούν τα στοιχεία διακανονισμού στις εμπορικές συναλλαγές)
  • Να έχει γίνει αντιστοίχιση χρεώσεων με πιστώσεις (εύκολα ενεργοποιείται και εκτελείται αυτόματα η “αυτόματη αντιστοίχιση”).

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module