Κατανομή δαπανών σε κέντρα κόστους

icon6-b

Για κοστολόγηση ανά δραστηριότητα, ανά υποκατάστημα κ.λπ.

Σε κάθε παραστατικό δαπάνης, εύκολη αυτόματη (ή ad-hoc) κατανομή σε κέντρα κόστους με ποσά, ποσοστά, βαρύτητες ή δυναμικά κριτήρια, με δυνατότητα μαζικής αναδρομικής κατανομής (από το μενού Λογιστήριο/Κύκλωμα Δαπανών/Μαζική εφαρμογή προφίλ δαπανών) ή on-line κατανομής (από το κουμπί “Κατανομή σε ΚΚ” ή Alt+F6) στο πλέγμα ειδών-λ/σμών δαπανών)

To αποτέλεσμα αυτής της λειτουργικότητας απεικονίζεται σε πολλά reports (π.χ. Ισοζύγιο δαπανών με ομαδοποίηση ανά οποιαδήποτε διάσταση), κύβους (π.χ. Ελεγχος Εσόδων-Εξόδων ανά διάσταση) και dashboards (π.χ. γράφημα “Ανάλυση λειτουργικού κόστους” στο dashboard “Αποτελέσματα”).

ERP | Financials

Διαθέσιμο από έκδοση: 3.X

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module