Έτοιμη Μεθοδολογία για τις μηνιαίες Λογιστικές Συμφωνίες

Όχι πια "με το χέρι" οι συμφωνίες λήξης μήνα - εντοπισμός λαθών με μία ματιά

Η γνωστή και επίπονη συμφωνία “Λογιστικής-Εμπορικού” αυτοματοποιείται μέσω έτοιμου εργαλείου που συγκρίνει τα Λογιστικά Ισοζύγια με τα Ισοζύγια των υποσυστημάτων (Πελατών, Προμηθευτών, Αποθήκης, Κοστολόγησης, Δαπανών, Παγίων) και εμφανίζει πιθανές Διαφορές με κόκκινη ένδειξη, ώστε να εντοπίζονται με μια ματιά.

Πιθανές αιτίες διαφορών είναι:

  1. ετεροχρονισμένες καταχωρίσεις ή αλλαγές
  2. χειροκίνητες λογιστικές εγγραφές
  3. λανθασμένη παραμετροποίηση “Γέφυρας”

 
Ενα ακόμη benefit του ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ συστήματος (legacy-operations)

ERP | Financials

Διαθέσιμο από έκδοση: 4.4.4.0

Προϋποθέσεις ορθής χρήσης:

  • Να ελεγχθούν όλα τα κελιά όλων των φύλλων του excel συμφωνιών τα οποία έχουν πράσινο χρώμα ως προς τη συμφωνία τους με το εφαρμοζόμενο λογιστικό σχέδιο
  • Να αφαιρεθούν ή -τυχόν- προστεθούν λογιστικές κατηγορίες (αν αυτές που παρατίθενται αριστερά στο excel συμφωνιών -σε όλα τα φύλλα- έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με την έτοιμη παραμετροποίηση)

Share this post

Περισσότερα...

Subscribe to our Newsletter

Get updates and learn from the best

Ενισχύστε την επιχείρησή σας!

Οργανώστε καλύτερα κάθε τμήμα, ομάδα, χρήστη, διαδικασία υιοθετώντας το κατάλληλο Entersoft προϊόν ή module