Πρόγραμμα Επιδότησης

«Έξυπνη Μεταποίηση» για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2023

Ενημερωθείτε άμεσα από έναν εκπρόσωπό μας για το πώς θα αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία!

  Νέο πρόγραμμα επιδότησης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

  Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 73 εκ. € και ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 250.000€ έως 6.000.000€.  Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε από 25 -70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα την περιοχή και την επιχείρηση.

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός –  Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ 2
  • Δαπάνες για κτίρια – Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό – Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
  • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού – Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 – Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Εκπαίδευση-Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο – Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ