Πρόγραμμα Επιδότησης

«Έξυπνη Μεταποίηση» για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/11/2022

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/01/2023

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!

Νέο πρόγραμμα επιδότησης με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 73 εκ. € και ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 250.000€ έως 6.000.000€.  Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε από 25 -70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες. Το ποσοστό επιδότησης κυμαίνεται ανάλογα την περιοχή και την επιχείρηση.

  • Μηχανολογικός εξοπλισμός –  Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ 2
  • Δαπάνες για κτίρια – Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών (για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό – Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
  • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού – Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής – Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 – Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ
  • Εκπαίδευση-Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο – Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ